logo HVRT
 
HVRT vzw
WACHTDIENST
HUISARTSEN
PROJECTEN
 
   
  Webdesign: Media Minded
Doelstellingen

De vereniging heeft tot doel:

 • de uitoefening van het huisartsenberoep te vergemakkelijken, te behartigen en te beschermen.
 • de huisartsengeneeskunde op een sociaal en wetenschappelijk verantwoorde wijze te bevorderen: zowel curatieve als preventieve geneeskunde, diensten die de continuïteit van de zorgen verzekeren, thuisgezondheidszorg en palliatieve zorgen; en met een bijzondere aandacht voor de wettelijke verplichtingen en de regels van de deontologie, zowel van artsen als van andere beroepen.
 • de relaties te bevorderen binnen de huisartsenzone en loco-regionaal, tussen de huisartsen onderling en met de geneesheren specialisten, met de beoefenaars van medische en paramedische beroepen, met de gezondheidswerkers, publieke en private instellingen, organisaties in de gezondheids- en welzijnszorg en de overheid.
 • de lokale organisatie en de vertegenwoordiging van de huisartsen op zich te nemen, en de samenwerking van de huisartsen met andere beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, volgens de opdrachten van het KB van 8 juli 2002 tot vaststelling van de opdrachten verleend aan de huisartsenkringen.
Daartoe
 • treedt de HVRT vzw op als de vertegenwoordiger van de huisartsen van de huisartsenzone.
  • is de HVRT vzw het lokaal aanspreekpunt voor de huisartsen voor het lokale beleid ter implementatie van het lokale gezondheidsbeleid.
  • kan de HVRT vzw initiatieven nemen ter promotie van de huisartsenwerking en van de eerstelijnsgezondheidszorg.
  • neemt de HVRT vzw initiatieven ter optimalisatie van de multidisciplinaire samenwerking tussen eerstelijnszorgverstrekkers.
  • neemt de HVRT vzw initiatieven om de continuïteit van de zorgen te waarborgen, en poogt in het bijzonder samenwerkingsovereenkomsten met ziekenhuizen af te sluiten.
  • neemt de HVRT vzw initiatieven om voor alle patiënten de toegankelijkheid van de huisartsengeneeskunde binnen haar huisartsenzone te optimaliseren.
 • organiseert de HVRT vzw één huisartsenwachtdienst binnen de huisartsenzone.
 • kan de HVRT vzw initiatieven nemen om de wetenschappelijke navorming van de huisartsen te bevorderen, o.a. via voordrachten, studievergaderingen, seminaries, congressen.
 • kan de HVRT vzw initiatieven nemen om organisatorisch, structureel en inhoudelijk een beroepskader aan de huisartsen aan te bieden, om te voldoen aan wettelijke vereisten en/of om te voldoen aan erkenningscriteria voor huisartsen.
Bij de verwezenlijking van haar doel zal de vereniging erop toezien dat de uitvoering ervan niet strijdig is met de Code Van de Geneeskundige Plichtenleer.